Regulamin konkursu plastycznego „Karmnik z recyklingu”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Agnieszka Kukuryk i Iwona Małek 
 2. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.
 2. Do pracy należy dołączyć „zgodę” uczestnika konkursu (załącznik nr 1).
 3. Wypełnienie zgody i dostarczenie pracy plastycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Prace należy dostarczyć do pokoju nr 15 (wicedyrektora szkoły).
 5. Konkurs trwa od 15 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 
 1. ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu karmnika z recyklingu wykorzystując odpady i surowce wtórne (butelki, korki, sznurki, kubki itp.). Karmnik może być dowolnego rozmiaru, ważne, aby był praktyczny.
  Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.  
 2. Celami konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży oraz uwrażliwienie ich na konieczność dokarmiania ptaków w okresie zimowym, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 3. Do każdej pracy muszą być dołączone dane autora (imię i nazwisko) oraz klasa.
 4. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora prawa własności tych prac.
 5. Przy ocenie prac komisja uwzględniać będzie następujące kryteria:
 • ogólna estetyka wykonanej pracy konkursowej 
 • kreatywność  
 • wykonanie pracy zgodnie z regulaminem konkursu. 
 1. NAGRODY
 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia indywidualne oraz nagroda dla klasy, z której wpłynie najwięcej prac.
 2. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

 

ORGANIZATORZY